Friday, May 28, 2010

5/27/10 Superstars

Cody Rhodes vs. JTG: *1/4

Yoshi Tatsu vs. Primo: *3/4

Zack Ryder vs. Evan Bourne: **

No comments: