Tuesday, May 12, 2009

5/12/09 ECW

Mark Henry vs. Tommy Dreamer: *1/2

Finlay vs. Tyson Kidd: **1/2

Vladimir Kozlov vs. Chad Collyer: 1/4*

No comments: