Monday, September 7, 2009

Dragon Gate Infinity #140

7/8/09 Susumu Yokosuka & KAGETORA vs. Takeshi Minamino & Manjimaru: ***1/4

7/8/09 Great Sasuke, CIMA & Gamma vs. Naoki Tanizaki, Makoto Oishi, & Shiori Asahi: ***

No comments: